มอก.1095-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ข้อต่อลิ้นภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในการแพทย์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top