มอก.1094-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วาล์วขับล้างสำหรับโถปัสสาวะชาย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top