มอก.1093-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วาล์วขับล้างสำหรับโถส้วม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top