มอก.1091-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เสื้อกันฝน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top