มอก.1089-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถั่วกรอบปรุงรส

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top