มอก.1088-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กรด 12-ไฮดรอกซีสเตียริก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top