มอก.1086-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบผนังชั้นเดียว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top