มอก.1082-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องพิมพ์ดีดตั้งโต๊ะแบบธรรมดา

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top