มอก.1079-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตประเภทยางฟองน้ำและไม้ก๊อก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top