มอก.1078-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผ้าหมึกพิมพ์ดีด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top