มอก.1071-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืช

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top