มอก.1069-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สีสำหรับพลาสติกทำผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top