มอก.1066-2534

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แอลขีดเรซินวาร์นิช

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top