มอก.1054-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระดาษถ่ายเอกสาร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top