มอก.1052-2534

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ชุดระบายน้ำหลังคา

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top