มอก.1051-2534

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : ตู้และชั้น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top