มอก.1050-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายให้อาหารในทางเดินอาหารสำหรับใช้ครั้งเดียว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top