มอก.1045-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top