มอก.1044-2534

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องนวดถั่วเหลือง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top