มอก.1043-2534

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หน้าต่างพีวีซี

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top