มอก.1038-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระเบื้องแผ่นเหล็กเคลือบมุงหลังคา

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top