มอก.1037-2534

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สปริงขดรับแรงดึงขึ้นรูปเย็น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top