มอก.1032-2534

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top