มอก.1028-2534

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แป้งผสมสำหรับประกอบอาหารทอด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top