มอก.1022-2534

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. มู่ลี่แนวระดับเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเจือ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top