มอก.1021-2534

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top