มอก.1018-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำนมถั่วเหลือง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top