มอก.1014-2542

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำสำหรับโถส้วม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top