มอก.1012-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานส่งน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top