มอก.1009-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลูกชิ้นเนื้อวัว ลูกชิ้นหมู และลูกชิ้นไก่

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top