มอก.1008-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. มะกะโรนีกึ่งสำเร็จรูป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top