มอก.1006-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top