มอก.993-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แป้งแผ่น : ข้าวเจ้า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top