มอก.989-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถังเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเก็บน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top