มอก.982-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top