มอก.981-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แป้งผัดหน้าชนิดอัดแข็ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top