มอก.979-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อพีวีซีอ่อนไม่เสริมแรงสำหรับใช้งานทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top