มอก.977-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำมันไฮดรอลิก - พื้นฐานน้ำมันแร่

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top