มอก.971-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top