มอก.966-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top