มอก.959-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ก๋วยเตี๋ยว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top