มอก.946-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ด้ายปักและด้ายถักฝ้าย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top