มอก.945-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top