มอก.943-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top