มอก.940-2550

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลูกฟุตบอล

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top