มอก.938-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฝาเกลียวรีด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top