มอก.935-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เนื้อปลาบด (ซูริมิ) เยือกแข็ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top