มอก.920-2533

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หน่อไม้ในภาชนะบรรจุ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top