มอก.917-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วัสดุยารอยต่อคอนกรีตชนิดเย็น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top