มอก.916-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลูกล้อสำหรับเครื่องเรือน : ล้อยาง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top